NPF 2017: Beijing Shougang vs Scrap Yard Dawgs
Conroe, TX
Aug 1, 2017